Posted by: AINI | November 9, 2009

Aktiviti 2: Tugasan 2 Ulasan Jurnal

Jurnal 1:

Improving Accounting Education Through the Use of Action Research

Catriona Pasey, Nicholas J. Paisey (2005)

Contoh kajian tindakan yang dijalankan oleh penulis atau penyelidik:

Kajian tindakan diaplikasikan kepada projek skala kecil dalam meningkatkan kemahiran pelajar melakukan kajian dengan menggalakkan mereka membaca daripada dokumen sumber utama atau sumber penting.

Masalah yang dijadikan kajian:

Pelajar dalam bidang perakaunan lebih bergantung kepada penggunaan buku teks yang telah dipermudahkan dan dirumuskan bagi subjek mereka. Jadi masalah kajian ini adalah bagaimana menggalakkan pelajar untuk membaca daripada dokumen sumber utama atau sumber penting seperti standard perakaunan dan draf pendedahan berbanding buku teks yang telah dipermudahkan dan dirumuskan.

Sampel kajian:

Sampel kajian terdiri daripada 52 orang pelajar kelas kepujian semester akhir yang mengambil subjek Financial Accounting for Groups and Companies pada semester 1 dan subjek Financial Reporting Issues and  Application dan International Accounting pada semester 2.

Setting kajian:

Kajian dijalankan di Glasgow University dan Heriot-Watt University, United Kingdom.

Bagaimana pengkaji melakukan kajian tindakan:

Pengkaji menggunakan model Basey (1998) dan Hand (2001) yang mempunyai 5 langkah iaitu mengenalpasti masalah dan rangka soalan dalam kajian, kumpul data dan buat keputusan bagaimana kaedah pengajaran boleh diubah, laksanakan perubahan yang dipilih dalam pengajaran, pantau dan nilai perubahan yang dilakukan dan melihat semula kepada perubahan yang dibuat dan ulang semula kitaran jika perlu.

Bagaimana data dipaparkan:

Data dipaparkan menggunakan jadual dan juga soalan kajiselidik yang berbentuk tertutup. Terdapat 4 jadual iaitu jadual 1:Kegunaan setiap bahagian dalam UKGAAPlus, jadual 2: Sejauhmana sesuatu bahagian itu membantu, jadual 3: Tujuan bagi penggunaan setiap bahaian dal GAAPlus dan jadual 4: Ciri-ciri pakej perisian tersebut.

Pengumpulan dan penganalisisan data:

Data dikumpulkan secara kualitatif iaitu melalui perbincangan secara tidak formal dengan pelajar, selain itu temubual secara langsung dengan pustakawan untuk melihat penggunaan buku teks dikalangan pelajar dalam subjek perakaunan ini. Selepas itu, perisian UKGAAPlus diperkenalkan.

Analisa data kemudiannya dibuat menggunakan soal selidik yang dilakukan kepada para pelajar  bagi melihat sejauhmana penggunaan perisian tersebut membantu para pelajar dalam subjek Perakaunan. Soal selidik ini dibahagikan kepada 4 bahagian seperti yang dinyatakan di atas iaitu bahagian 1:Kegunaan setiap bahagian dalam UKGAAPlus, bahagian 2: Sejauhmana sesuatu bahagian itu membantu, bahagian 3: Tujuan bagi penggunaan setiap bahaian dal GAAPlus dan bahagian 4: Ciri-ciri pakej perisian tersebut samada mesra pengguna atau tidak.

Jurnal 2:

Supporting Academic Improvement among Eight Graders at Risk for Retention : An Action Research Intervention

E.C.M Mason (DePaul University) & H.George McMahon (2009)

Contoh kajian tindakan yang dijalankan oleh penulis atau penyelidik:

Kajian dilakukan untuk meningkatkan pencapaian di kalangan pelajar Gred 8. Pengkaji menjadi fasilitator dan pada masa yang sama melakukan penyelidikan terhadap para pelajar.

Masalah yang dijadikan kajian:

Pencapaian yang lemah dikalangan pelajar menyebabkan pengkaji cuba melakukan pembaharuan bagi meningkatkan pencapaian pelajar dengan bertindak menjadi fasilitator serta pada masa yang sama membuat penyelidikan terhadap pelajar-pelajar tersebut.

Sampel kajian:

Sampel kajian terdiri daripada pelajar sekolah menengah yang tidak pernah menerima perkhidmatan kaunseling. Intervensi dilakukan kepada 33 orang pelajar iaitu 16 orang pelajar lelaki dan 17 orang pelajar perempuan. Daripada 33 orang ini, terdapat 24 orang pelajar African American, 5 orang pelajar European American, 3 orang pelajar pelbagai bangsa dan seorang pelajar Hispanic.

Setting kajian:

Setting kajian dilakukan di sekolah bandar pertengaan (middle urban school).

Bagaimana pengkaji melakukan kajian tindakan:

Pengkaji melakukan kajian dengan menerangkan sebab, keperluan motivasi dan tujuan diadakan intervensi tersebut kepada pelajar. Seterusnya, pelajar akan diberikan borang kebenaran untuk diisikan bagi mendapatkan pengesahan daripada ibubapa. Program intervensi dijalankan setiap minggu dalam bentuk kumpulan kecil iaitu 7 orang dengan kaunselor. Aggaran 30 minit  diberikan kepada setiap sesi. Antara topik kemahiran yang ditekankan adalah:

  1. rancangan belajar (tugasan yang perlu disiapkan)
  2. pengurusan masa selepas sekolah
  3. pencapaian belajar (direkodkan)
  4. mengatur buku nota
  5. meminta bantuan guru

Pelajar kemudiannya akan berjumpa dengan kaunselor secara individu. Kaunselor melihat gred semasa yang dicapai, serta menguatkan kembali apa-apa yang dibahaskan dalam kumpulan.

Pengumpulan dan Penganalisisan Data:

Data dikumpulkan dengan menggunakan kaedah kualitatif. Data diperoleh daripada temuramah yang dijalankan dengan para pelajar. Kemudian, 3 set data dikumpulkan bagi setiap pelajar untuk menilai intervensi yang dijalankan. 3 set ini terdiri daripada:

  • Nilai 5 mata pelajaran yang didapati pada akhir masa penentuan gred.
  • Nilai purata kumulatif, menggunakan skala 4 akan dikira untuk setiap pelajar setiap kali penandaan kad laporan pelajar.
  • Skor markah yang diperoleh oleh pelajar akan dikumpul dan dibuat perbandingan peperiksaan yang diambil pada akhir tahun setelah intervensi dilakukan kepada pelajar.

Jurnal 3: Raising School Attendance: A Case Study of Good Practice in Monitoring and Raising Standards

Ken Reid (2006)

Contoh kajian tindakan yang dijalankan oleh penulis atau penyelidik:

Kajian tindakan ini dilakukan untuk menguruskan dan mengurangkan masalah ketidakhadiran (ponteng) sekolah dikalangan pelajar.

Masalah yang dijadikan kajian:

• Terdapat sekolah-sekolah di England yang mengalami masalah ponteng sekolah selama 30 tahun walaupun sakolah telah melakukan pelbagai usaha untuk menanganinya.
• Apabila pelajar tidak datang sekolah, adalah sukar untuk sekolah tersebut mendapatkan peningkatan dari segi kualiti, standard dan tahap pencapaian bagi pelajar dan sekolah itu sendiri seperti mengikut piawaian yang ditetapkan oleh jadual liga prestasi, sasaran penaksiran (SATS), ujian-ujian luar dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Office for Standards in Education (Ofsted).
• Permasalahan kajian disini adalah mencari kaedah atau pendekatan terbaik bagaimana meningkatkan kehadiran pelajar ke sekolah.

Sampel kajian:

• 70 peratus daripada 286 sekolah-sekolah di England.
• Sekolah-sekolah yang mengalami masalah berkaitan ketidakhadiran pelajar kurang daripada sasaran (95% sekolah rendah dan 92% sekolah menengah) atau pengurusan sekolah yang tidak tersusun).

Setting kajian:

• Pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah di England.

Bagaimana pengkaji melakukan kajian tindakan:

• Menggunakan satu sistem yang dikenali sebagai School Based Scheme (bermatlamat jangka panjang).
• SBS menyediakan 1 format untuk mengawal kehadiran pelajar bagi mematuhi perundangan.
• SBS bertujuan untuk memperbaiki kedudukan setiap sekolah di jadual liga prestasi dan memperbaiki kehadiran pelajar di sekolah-sekolah yang mempunyai kadar ponteng sekolah yang sangat tinggi.
• Terdapat 5 peringkat dalam SBS yang menunjukkan kadar ponteng sekolah dan cara menanganinya iaitu:
i. melebihi 92% -tiada apa-apa tindakan
ii. antara 85%-92% -pelajar akan diberi amaran
iii. antara 75%-84% -pelajar dan ibu bapa dikehendaki menghadiri perjumpaan dengan panel kehadiran
iv. antara 65%-74% – pelajar dan ibu bapa dikehendaki menghadiri perjumpaan dengan governor’s attendance pane
v. bawah 65% -pelajar dan ibu bapa dikehendaki menghadiri perjumpaan dengan panel LEA dan kes mungkin boleh didakwa.

Pengumpulan dan Penganalisisan Data:

• Data dikumpulkan melalui sekolah dan juga pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan terhadap setiap sekolah.
• Peratusan kehadiran pelajar akan dikira pada separuh penggal pertama sekolah.
• Kehadiran pelajar seterusnya dinilai dan dikategorikan mengikut sistem SBS yang dinyatakan di atas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: