Posted by: AINI | November 9, 2009

Aktiviti 3: Tugasan 3 Laporan Kolokium

Ulasan bagi 2 Kajian Tindakan yang dibentangkan oleh senior-senior Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI) UKM ambilan Januari 2009.

KAJIAN TINDAKAN 1:

Meningkatkan Prestasi Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis Menguasai Topik Mata Pelajaran Pendidikan Islam, Sains dan Biologi Melalui Teknik Peta Minda.

Pembentang: Ainul Yaqin Abdullah (P48572), Nur Faizah Azizan (P48653) dan Nurul Huda Mahmud Taridi (P48645)

Dari segi penyataan masalah, ramai pelajar mendapat markah yang rendah semasa ujian bulanan 2 dengan merujuk kepada keputusan mereka. Alasan para pelajar adalah kesukaran untuk mengingati fakta-fakta penting dan terminologi. Masalah yang dikenalpasti adalah dari segi teknik pembelajaran membaca dan menghafal yang digunakan oleh para pelajar adalah tidak berkesan.

Dari segi metodologi yang digunakan, guru memperkenalkan dahulu  teknik peta minda. Peta minda digunakan kerana ia menepati objektif setiap subtopik pengajaran. Peta minda menggunakan simbol, bentuk  dan warna yang mengubungkan tajuk-tajuk utama dan isi penting. Kemudian, 2 ujian formatif akan dilakukan diakhir pengajaran selepas pelajar selesai menyiapkan peta minda. Temubual tidak berstruktur dilakukan dengan pelajar bagi mendapatkan maklum balas samada penggunaan peta minda membantu mereka menguasai topik-topik yang diajar.

Seterusnya,  setting kajian dilakukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis yang membabitkan pelajar tingkatan 4 sahaja. Sampel pula terdiri daripada 20 pelajar bagi subjek Pendidikan Islam, 20 pelajar bagi subjek Sains dan 20 pelajar lagi bagi subjek Biologi. Topik-topik yang terlibat adalah Sirah (Imam Malik Rahimullah) dan Ibadah (Gadaian) bagi Pendidikan Islam, Addition and Substraction of Coloured Light (Chapter 7) dan Ammonia in Industry (Chapter 8 ) bagi Sains dan The Abiotic and Biotic Components of the Environment dan Colonisation and Succession in a Ecosystem (Chapter 8 ) bagi Biologi.

Pengumpulan data melibatkan subjek seramai 60 orang. Dua ujian formatif dijalankan iaitu ujian formatif 1 dan ujian formatif 2. Seterusnya, penganalisaan data dijalankan dengan merujuk kepada markah yang diperoleh oleh pelajar berdasarkan kedua-dua ujan. Selain itu, interview dijalankan kepada pelajar bagi mendapat maklum balas tentang penggunaan teknik peta minda ini. Penganalisaan data disini dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.

Kajian ini menunjukkan penggunaan peta minda memberikan impak positif dalam meningkatkan prestasi pelajar menguasai topik matapelajaran Pendidikan Islam, Sains dan Biologi.

Pada pandangan saya, dari segi tajuk yang diberikan adalah terlalu panjang bagi kajian tindakan ini. Ia boleh dimurnikan dengan menggunakan tajuk ‘Teknik Peta Minda dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P).’ Secara keseluruhan, saya mendapati kajian yang dilakukan adalah bersesuaian dengan maksud kajian itu sendiri dimana sebelum penggunaan peta minda pelajar tidak dapat menguasai topik yang dipelajari. Apabila guru memperkenalkan teknik peta minda, teknik ini didapati memudahkan dan membantu para pelajar memahami sesuatu topik dengan lebih berkesan. Perkara yang paling penting adalah sebelum mengarahkan pelajar membuat peta minda, guru perlu menerangkan terlebih dahulu secara mendalam dan teliti cara dan teknik yang betul untuk membuatnya supaya pelajar faham tujuan guru mengarahkan mereka melakukan sedemikian.

KAJIAN TINDAKAN 2:

Meningkatkan Penglibatan Aktif Pelajar Semasa Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Melalui Kaedah Permainan Di Dalam Kelas 4 Dedikasi SMK Bandar Rinching.

Pembentang: Nor Zira binti Shafie (P48688) dan Nor Bahariah binti Baharin (P48665)

Penyelia: Ustazah Khadijah Abdul Razak

Dari segi penyataan masalah bagi kajian ini adalah pelajar didapati tidak memberikan perhatian seratu peratus di dalam kelas semasa proses P&P dijalankan. Pelajar juga dilihat malu untuk bertanya di dalam kelas. Selain itu, apabila disoal oleh guru, pelajar dilihat kurang berkeyakinan untuk memberikan jawapan atau mengutarakan pendapat mereka sendiri. Pelajar juga lemah dalam aspek kemahiran berfikir kreatif dan kritis (KBKK).

Metodologi yang digunakan adalah mengikut model Kemmis dan Mac Taggart (1998) iaitu Gelungan Skema Kajian Tindakan Berterusan yang mempunyai 2 kitaran. Hasil kajian pada kitaran pertama akan dibuat refleksi dan kemudiannya diteruskan dengan kitaran kedua. Semasa refleksi awal, masalah yang dikaji dikenalpasti selepas 2 kali sesi pengajaran dijalankan. Refleksi dilakukan daripada markah ujian setara 2 tingkatan 4 yang dijalankan pada bulan Ogos 2009. Refleksi ini merupakan instrumen pre-test. Seterusnya, guru merancang 3 permainan yang dijalankan iaitu bola hikmah, dam ular dan dart.  Ketiga-tiga permainan ini dijalankan pada bulan Ogos sehingga awal bulan Oktober. Permainan bola hikmah dijalankan secara individu manakala dua lagi permainan dilaksanakan secara berkumpulan. Melalui refleksi awal yang dilakukan, terdapat penambahbaikan dimana aktiviti permainan yang melibatkan individu digantikan dengan berkumpulan, pembahagian kumpulan lebih kecil bagi permainan ketiga, masa perbincangan dan menjawab soalan ditetapkan dan soalan yang diberikan bagi permainan kedua dan ketiga adalah lebih mencabar.

Setting dan sampel kajian telah dibuat di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rinching. Kajian ini melibatkan seramai 40 orang pelajar. Kajian ini dibuat selama 3 bulan bermula Julai 2009 sehingga Oktober 2009 melalui 3 permainan yang dipilih iaitu bola hikmah, dam ular dan dart.

 Pengumpulan data dibuat menggunakan 5 pendekatan iaitu ujuan pre-test (ujian setara 2 tingkatan 4), pemerhatian oleh guru semasa sesi P&P dan sesi permainan berlangsung, temubual selepas ketiga-tiga permainan dilaksanakan, soal selidik yang dilaksanakan (35 soalan dikemukakan) dan juga ujian post-test.

Dari segi penganalisaan data pula, dapatan kajian menunjukkan semasa pre-test, pelajar lemah dalam subjek Sains terutamanya bahagian subjektif dan purata markah yang lulus hanyalah 7 orang. Pelajar juga dilihat lebih suka berdiam diri atau menjawab tidak tahu sekiranya disoal di dalam kelas. Selepas aktiviti permainan dijalankan,  pelajar lebih berani untuk menjawab soalan subjektif dan terdapat peningkatan markah terutamanya pada subjek Sains kertas dua. Selain itu, pelajar juga berpendapat aktiviti permainan tersebut mengembangkan kemahiran berfikir mereka dan meningkatkan keyakinan diri untuk berinteraksi di dalam kelas.

 Implikasi daripada kajian yang dijalankan menunjukkan kaedah permainan dapat meningkatkan penglibatan aktif pelajar semasa proses P&P dijalankan. Selain itu, pendekatan permainan membantu meningkatkan keyakinan pelajar selain mengembangkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis mereka.

Tajuk bagi kajian tindakan ini didapati terlalu panjang tetapi boleh diterima kerana ia tidak menyatakan subjek-subjek tertentu dalam tajuk. Sekiranya melalui proses pemurnian, tajuk ini boleh ditukarkan kepada ‘Kaedah Permainan dalam Proses P&P.’ Daripada kajian yang dijalankan, saya mendapati untuk menggalakkan penglibatan pelajar di dalam kelas, guru haruslah menggunakan pendekatan berpusatkan pelajar seperti mengadakan aktiviti permainan yang dinyatakan. Walaubagaimanapun, penglibatan aktif pelajar di dalam kelas sahaja tidak mencukupi sekiranya tidak ada peningkatan di dalam keputusan peperiksaan mereka. Oleh itu, ujian perlu dijalankan bagi melihat samada pelajar betul-betul memahami subjek tersebut. Ujian yang telah dijalankan membuktikan bahawa terdapat peningkatan dari segi markah bagi subjek Sains. Oleh itu, saya mendapati penglibatan pelajar seiring dengan peningkatan dalam keputusan ujian mereka. Selain itu, saya mendapati bukan sahaja para pelajar tetapi guru-guru juga perlu kreatif dan kritis dalam memberikan yang terbaik dalam pengajaran mereka kepada pelajar.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: